نتایج مرحله سوم مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی