کاربردهای ماساژ در ورزشبرای موفقیت در ورزش و رسیدن به قله های قهرمانی نیاز به فراهم ساختن شرایطی است، یکی از این شرایط توجه به ماساژ ورزشی است.

*** ماساژ برای حفظ شرايط آمادگی ورزشکار

انجام يک برنامه مؤثر ماساژ توسط يک فرد آموزش ديده و آشنا به آناتومی عضلات و عملکرد اندام ها درکنار استفاده از دانش تخصصی شناخت عضلات مهم و درگير در ورزش های مختلف و ميزان آسيب پذيری عضلات در ورزش های گوناگون می تواند به ورزشکاران در امر بهبود دامنه حرکات ، انعطاف پذيری بيشتر و آسيب ديدگی کمتر کمک کند .اين برنامه به حفظ قابليت های ورزشی ورزشکار در دوره های بين رقابتها و حتی افزايش کارايی آنها کمک شايانی خواهد نمود.

*** ماساژ در رقابتهای ورزشی

1- ماساژ قبل از رقابتهای ورزشی
انجام ماساژ به مدت 20 – 30 دقيقه و حدود 1 ساعت قبل از شروع مسابقه با تقويت جريان خون و کاهش فشارهای عضلانی و عصبی می تواند منجر به افزايش بازده ورزشکار و کاهش ميزان مصدوميت های ورزشی گردد. در ماساژ قبل از رخدادهای ورزشی تأکيد بر روی عضلات درگير در آن ورزش خاص داریم.

2- ماساژ در خلال رقابتهای ورزشی
اين نوع ماساژ در خلال رقابت های ورزشی و در زمان های استراحت يا تايم اوت به ورزشکار داده می شود. اين ماساژ زمان کوتاهی دارد و به طور خاص بر روی عضلاتی متمرکز هستیم که بيشتر تحت استرس و فشار قرار دارند و خسته شده اند. اين ماساژ بازيابی توان از دست رفته و آماده شدن بهتر برای ادامه رقابت را سبب خواهد شد.

3- ماساژ بعد از رقابتهای ورزشی
اين ماساژ بعد از پايان رقابت ها انجام می گيرد و اساساً به منظور ريکاوری و بازيابی توان از دست رفته انجام می شود. اين نوع ماساژ به مدت 45 دقیقه تا 1 ساعت انجام می گيرد و در آن با ماساژ گروههای عضلانی درگير ، بازسازی عضلانی ، دفع مواد زائد حاصل و آرامش روحی به ورزشکار انجام خواهد شد .

*** ماساژ به منظور توانبخشی
ماساژ می تواند به افزايش سرعت بهبود ورزشکار پس از آسيب ديدگی های ورزشی و کاهش ناتوانی و ناراحتی به دنبال آسيب ها را سبب شود. ماساژ درمانی مي تواند هم برای آسيب های حاد ورزشی و کاهش ناتوانی و ناراحتی مزمن ورزشی استفاده شود. به عنوان مثال انجام ماساژ لنفاتيک در طول فاز حاد آسيب ديدگی می تواند منجر به کاهش عِدم ، تورم و افزایش کمبود اکسيژن بافت صدمه ديده و تسريع دفع مواد سمی از بافت آسيب ديده شود ، ماساژ نقاط کليدی می تواند منجر به کاهش اسپاسم و درد در عضلات صدمه ديده و عضلات مجاور نقطه صدمه ديده که کار عضله صدمه ديده را بر عهده گرفته اند منجر شود ، ماساژ فيبرهای متقاطع هم چنانچه در فاز تحت حاد ( subacute ) انجام شود سبب بهبود شکل گيری و عملکرد بافت های در حال ترميم خواهد شد که اين امر سبب می شود فرد پس از ترميم صدمات ورزشی دچار محدوديت حرکتی ، درد ، سفتی و ناتوانی نشوند .

سید حمیدآشتیانی.