نتایج مقدماتی مرحله دوم مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی