نتایج دوازدهمین دوره مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی قهرمانی کشور