آغاز اردوی تیم ملی تیراندازی تفنگ و تپانچه بادی از نگاه دوربیناردوی تمرینی تیم ملی تیراندازی کشورمان با حضور 41 ورزشکار تفنگ و تپانچه بادی در محل فدراسیون تیراندازی آغاز شد.