مسابقه تیراندازی انجمن ام. اسمسابقات تیراندازی انجمن ام .اس با معرفی نفرات برتر به پایان رسید.