نتایج مرحله مقدماتی نوبت اول مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی