نتایج مرحله ششم مسابقات تیراندازی به اهداف پروازی اسکیت