آغاز اردوی تیم ملی تیراندازی با حضور 27 ورزشکار از نگاه دوربیناردوی آمادگی تیم ملی تیراندازی کشورمان با حضور 27 ورزشکار تفنگ و تپانچه از امروز آغاز و تا 30 اردیبهشت ماه ادامه دارد.