مرحله دوم مسابقات آزاد تیراندازی رشته تفنگ بادیبا برگزاری مرحله دوم مسابقات آزاد تیراندازی سلاح های بادی کشور، نفرات برتر رشته تفنگ بادی آقایان و بانوان معرفی شدند.