نتایج مرحله ششم مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی