دستورالعمل مسابقات تیراندازی سلاح های بادی قهرمانی کشور در رده نوجوانان