نتایج مرحله سوم مسابقات آزاد اهداف پروازی در ماده تراپ