نتایج مقدماتی دومین مرحله مسابقات آزاد اهداف پروازی