نتایج مرحله پایانی مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی در ماده اسکیت