نتایج اولین دوره مسابقات آزاد تیراندازی به اهداف پروازی کشور