بازید علی دادگر از تمرینات تیم ملی تیراندازی اعزامی به آرژانتینرییس فدراسیون تیراندازی ضمن بازدید از تمرینات ملی پوشان اعزامی به بازیهای المپیک نوجوانان آرژانتین از نزدیک در جریان روند آماده سازی این قرار گرفت.