نتایج مرحله سوم مسابقات پروازی تراپ آقایان و بانوان