پایان پنجمین دوره اردوی تمرینی استان ها در محل فدراسیون تیراندازی



پنجمین دوره اردوی تمرینی استان ها با حضور 4 استان چهارمحال و بختیاری، کردستان، خراسان رضوی و یزد در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.