چهارمین دوره اردوی تمرینی استان ها در محل فدراسیون تیراندازیچهارمین دوره اردوی تمرینی استان ها با حضور 4 استان، قم، اصفهان، اردبیل و بوشهر در محل فدراسیون تیراندازی برگزار شد.