یکشنبه، ۴ تیر ۱۳۹۶

رکورداران تیراندازی

شرایط و ضوابط ثبت رکورد ملی

جدول رکوردهای پایه

فرم مخصوص ثبت رکورد ملی

******************************************

تفنگ زنان- جوانان                            تفنگ زنان- بزرگسالان

 

تفنگ مردان- جوانان                             تفنگ مردان- بزرگسالان

 

تپانچه زنان- جوانان و بزرگسالان

 

تپانچه مردان- جوانان                             تپانچه مردان- بزرگسالان

 

اهداف پروازی زنان- جوانان و بزرگسالان

 

اهداف پروازی مردان- جوانان و بزرگسالان