شنبه، ۵ فروردین ۱۳۹۶

دستورالعمل مسابقات سلاحهای بادی زمستانی ۱۳۹۵

1-0011-002

پیشنهاد ما

زمانبندی مسابقات مرحله نهایی (منتخبین)سلاحهای بادی زمستانی-اسفند ۱۳۹۵