شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

نتایج نوبت دوم تا ششم مسابقات آزاد اهداف پروازی ۹۵

نتایج نوبت دوم                                                نتایج نوبت سوم

تراپ مردان                                                    تراپ مردان

فینال تراپ مردان                                             فینال تراپ مردان

تراپ دوبل مردان                                              تراپ دوبل مردان 

اسکیت مردان                                                 اسکیت مردان

تراپ زنان                                                       تراپ زنان  

فینال تراپ زنان  

 

نتایج نوبت چهارم                                          نتایج نوبت پنجم

تراپ مردان                                                    تراپ مردان

فینال تراپ مردان                                             فینال تراپ مردان

تراپ دوبل مردان                                              تراپ دوبل مردان

فینال تراپ دوبل مردان                                      فینال تراپ دوبل مردان

اسکیت مردان                                                اسکیت مردان

فینال اسکیت مردان                                          تراپ زنان

تراپ زنان                                                       فینال تراپ زنان

فینال تراپ زنان

 

نتایج نوبت ششم

تراپ مردان

فینال تراپ مردان

تراپ دوبل مردان

فینال تراپ دوبل مردان

اسکیت مردان

تراپ زنان

فینال تراپ زنان

 

 

پیشنهاد ما

برنامه مرحله سوم اسکیت و تراپ دوبل

  برنامه مرحله سوم اهداف پروازی (اسکیت و تراپ دوبل)