دوشنبه، ۸ خرداد ۱۳۹۶

گزارش تصویری، برگزاری مسابقات همگانی تیراندازی در استان “مازندران”

۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۲۳۹۱۴ ۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۲۳۹۲۰

۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۶۴۹۴۶ ۲۰۱۶۰۵۲۲_۱۶۵۰۱۸

۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۱۰۶ ۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۱۳۹

۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۲۴۸۲۷ ۲۰۱۶۰۷۱۵_۱۵۴۲۲۸

IMG_5082 IMG_5083

IMG_5148 IMG_5098

 

 

پیشنهاد ما

گزارش تصویری رقابتهای مرحله سوم آزاد قهرمانی کشور- اهداف پروازی