شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

نتایج مرحله دوم مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه سال ۹۳

رشته بزرگسالان جوانان نوجوانان تپانچه مردان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم زنان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم تفنگ مردان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم زنان راند اول راند دوم …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله اول مسابقات آزاد تفنگ و تپانچه بادی – اردیبهشت ۹۳

رشته بزرگسالان جوانان نوجوانان تپانچه مردان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم زنان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم تفنگ مردان راند اول راند دوم راند اول راند دوم راند اول راند دوم زنان راند اول راند دوم …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله نهایی مسابقات زمستانی سلاح های بادی ۹۲

رشته بزرگسالان جوانان نوجوانان تپانچه مردان مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی فینال زنان مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی فینال تفنگ مردان مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی فینال زنان مقدماتی فینال مقدماتی فینال مقدماتی فینال

ادامه مطلب...

نتایج مرحله دوم مسابقات زمستانی سلاح های بادی ۹۲

تپانچه آقایان بزرگسال تپانچه آقایان جوان تپانچه زنان جوان راند اول تپانچه زنان جوان راند دوم تپانچه زنان بزرگسال راند اول تپانچه زنان بزرگسال راند دوم تفنگ آقایان جوان راند اول تفنگ آقایان جوان راند دوم تفنگ آقایان بزرگسال راند اول  تفنگ آقایان بزرگسال راند دوم تفنگ زنان جوان راند …

ادامه مطلب...

نتایج مرحله اول مسابقات زمستانی سلاح های بادی

تپانچه زنان جوان راند اول تپانچه زنان جوان راند دوم تفنگ زنان جوان راند اول تفنگ زنان جوان راند دوم تفنگ زنان بزرگسال راند اول تفنگ زنان بزرگسال راند دوم تپانچه زنان بزرگسالان راند اول تپانچه زنان بزرگسالان راند دوم تپانچه مردان جوان راند اول تپانچه مردان جوان راند دوم …

ادامه مطلب...