شنبه، ۶ خرداد ۱۳۹۶

نتایج مسابقات

نتایج مسابقات قهرمانی کشور اهداف پروازی تهران- شهریور ۱۳۹۴

مقدماتی تراپ مردان فینال تراپ مردان تیمی تراپ مردان مقدماتی تراپ بانوان فینال تراپ بانوان تیمی تراپ بانوان مقدماتی تراپ دوبل فینال تراپ دوبل تیمی تراپ دوبل مقدماتی اسکیت تیمی اسکیت        

ادامه مطلب...

نتایج بیست وچهارمین دوره از مسابقات قهرمانی کشورتفنگ و تپانچه -شهریور ۱۳۹۴

-مقدماتی تپانچه زنان -تیمی تپانچه زنان -فینال تپانچه زنان -مقدماتی تفنگ زنان -تیمی تفنگ زنان -فینال تفنگ زنان -مقدماتی تپانچه مردان -تیمی تپانچه مردان -فینال تپانچه مردان -مقدماتی تفنگ مردان -تیمی تفنگ مردان -فینال تفنگ مردان          

ادامه مطلب...